De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD

VOOR WELKE ANDERE VERKEERSINBREUKEN WERKT U BEST SAMEN MET EEN ADVOCAAT?

Tenzij u akkoord gaat met de boete en u ontving géén dagvaarding

 • U negeerde het bevel van een verbalisant
 • U negeerde een voorrang
 • U reed met een overlading
 • U reed zonder veiligheidsgordel
 • U reed zonder rijbewijs
 • U pleegde vluchtmisdrijf
 • U reed zonder verzekering
 • U reed zonder keuringsbewijs
 • U reed door het rood of oranje licht
 • U beging verschillende malen dezelfde overtreding
{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

ALLE POLITIERECHTBANKEN

De 3 Advocaten is gelegen in Oudenaarde, maar wij verdedigen onze cliënten voor ALLE politierechtbanken over heel België.

De afhandeling van de meeste dossiers kan volledig via mail en telefoon gebeuren.

U geeft ons de opdracht, wij melden dit aan de rechtbank en wij ontvangen een kopie van uw strafdossier.

Na overleg wordt uw zaak gepleit, zonder dat u aanwezig moet zijn.


RECHTSBIJSTAND

Wanneer u een dekking rechtsbijstand hebt via uw aansprakelijksheidsverzekering dan hebt u recht op de verdediging door een advocaat die u zelf mag kiezen.

Deze verzekering regelt de factuur van de advocaat voor de procedure voor de politierechtbank.
De rechtsbijstandsverzekering betaalt uiteraard niet uw boete of uw veroordeling door de Politierechter, daarvoor kan u zich niet laten verzekeren.

U hoeft niet zelf naar de rechtbank te gaan.
Wij kennen bovendien de gebruiken van de rechtbank en kunnen verzachtende omstandigheden aanvoeren om een milde straf of zelfs vrijspraak te bekomen.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

Vragen en antwoorden

Elk voertuig ouder dan 4 jaar moet elk jaar naar de periodieke keuring. Als eigenaar van het voertuig moet u zich uit eigen beweging naar de keuringsdienst begeven. Het keuringsbewijs moet steeds bij de boorddocumenten zitten en moet u te allen tijde kunnen voorleggen. De kans is groot dat u hiervoor gedagvaard wordt door de politierechter en veroordeeld wordt voor een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van € 80 tot € 80.000 of één van beide straffen.

Het negeren van een rood licht is een ernstige verkeersovertreding. Roodlichtcamera’s zorgen dat je veel minder de dans ontspringt. De bewijzen zijn er. Een advocaat kan helpen bij een betwisting en verzachtende omstandigheden pleiten.

Elk voertuig heeft beperkingen op vlak van toegestane massa en toegestane afmetingen van de lading. Zich op de openbare weg begeven met een te zwaar geladen voertuig is gevaarlijk en kan het wegdek schaden.

Een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs is verboden. Het rijbewijs moet geldig zijn in België, niet vervallen zijn en voor de categorie van het voertuig waarmee u rijdt. U moet het voertuig ook steeds kunnen tonen.

Bij een verkeersovertreding met dagvaarding riskeert u een rijverbod. Soms omdat het strafwetboek dit voorschrijft, soms omdat de rechter dit bepaalt.

Wat betekent rijverbod wegens lichamelijke ongeschiktheid? (Art 42 Verkeerswet)

Wanneer u veroordeeld wordt voor art. 42 van de Verkeerswet wordt u lichamelijk of geestelijk ongeschikt bevonden om een motorvoertuig te besturen.
U brengt dan de veiligheid van de andere weggebruikers in het gedrang. Dit kan in elke graad van veroordeling uitgesproken worden en komt vaak voor bij ernstig alcohol- of drugsgebruik.

Kunnen er verzachtende omstandigheden in de veroordeling meespelen?

Dat kan. Soms is de rechter mild(er) bij een blanco strafregister, het dringend karakter van de verplaatsing of uw financiële situatie. Hiervoor is het interessant om u te laten bijstaan door een advocaat. Misschien slepen wij zelfs een vrijspraak uit de brand?

Ik heb mijn rijbewijs nog geen 2 jaar en reed te snel. Wat nu?

Bent u een jonge bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs heeft, dan wordt u extra bestraft. U krijgt een rijverbod wanneer u de maximale toegelaten snelheid met 30 km/u is overschreden of met 20 km/u in bebouwde kom, schoolomgeving of woonerf. Bovendien zal u uw theoretische en/of praktisch rijexamen moeten opnieuw afleggen.

Ik reed meer dan 40 km/u of meer dan 30 km/u in bebouwde kom, woonerf, schoolomgeving… Wat hangt me boven het hoofd?

Indien u geen gevolg gaf aan een onmiddellijke inning of minnelijke schikking, zal u altijd gedagvaard worden door de politierechtbank.

De boete varieert tussen € 80 en € 4.000. Ook wordt er vaak een extra rijverbod opgelegd. Die kan van 8 dagen tot 5 jaar gaan.
Hebt u binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van vorige veroordeling voor snelheidsovertreding opnieuw te snel gereden, dan wordt de herhaling beboet met een verdubbeling van de geldboete.

Wanneer wordt mijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken?

 • Wanneer u de maximum toegelaten snelheid met meer dan 20 km/u hebt overschreden binnen bebouwde kom, in zone 30, een schoolomgeving of woonerf
 • Wanneer u de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 km/u hebt overschreden in andere situaties

Het rijbewijs wordt teruggegeven

 • na 15 dagen behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd
 • na het verstrijken van de verlengde termijn  opgelegd door de politierechtbank
 • indien de rechter geen verval tot sturen uitspreekt

indien de rijbewijshouder een niet-Belgisch rijbewijs heeft en het grondgebied verlaat

Ik ben betrapt op drugs in het verkeer. Wat nu?

Voor drugs in het verkeer geldt een nultolerantie. Met een speekseltest gaat de politie na of u onder invloed bent van cannabis, amfetamines, MDA, cocaïne…
Bij een positieve speekseltest krijgt u onmiddellijk een stuurverbod van 12 uur. Dit kan door het parket verlengd worden tot 15 dagen.

Een dagvaarding volgt altijd. Met een rijverbod van min. 1 maand tot max. 5 jaar en een geldboete van € 1.600 tot € 16.000.

Gewoontegebruikers schakelen best een advocaat is.

Bij welke alcoholintoxicatie wordt u gedagvaard?

Wanneer u het minnelijk voorstel betwist of niet betaalt of indien het resultaat van de ademtest 0,65 mg/l UAL of hoger is, moet u altijd voor de politierechtbank verschijnen.

De geldboetes kunnen hoog oplopen van € 200 tot € 4.000 bij een alcoholintoxicatie tot 0,35 mg/l UAL en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Bij een hoger percentage kan de geldboete oplopen tot € 1.600 tot € 16.000. Vanaf 0,44 mg/l UAL krijgt u altijd een rijverbod.

Een advocaat onder de arm nemen kan soms helpen om uw boete te verminderen.

Wanneer krijgt u uw rijbewijs terug?

Het rijbewijs wordt teruggegeven

  • na 15 dagen behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd
  • na het verstrijken van de verlengde termijn  opgelegd door de politierechtbank
  • indien de rechter geen verval tot sturen uitspreekt
 • indien de rijbewijshouder een niet-Belgisch rijbewijs heeft en het grondgebied verlaat

 

Wanneer wordt uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken?

Indien u positief blaast, legt de politie u een rijverbod op van 3 tot 12 uur afhankelijk van het alcoholpercentage. Na een nieuwe negatieve ademtest, krijgt u uw rijbewijs terug.

Uw rijbewijs kan tot 15 dagen ingetrokken worden wanneer de alcoholconcentratie in uw adem meer dan 0,35 mg/l bedraagt. Dit wanneer de parketmagistraat van mening is dat u een gevaar op de weg bent. Deze periode kan zelfs verlengd worden tot max. 3 maanden.

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

Bij alcoholintoxicatie hebt u meer alcohol in uw adem of bloed dan wettelijk toegestaan. Dit is meetbaar door een ademtest, ademanalyse of bloedproef.
Indien het percentage alcohol in uw adem hoger is dan 0,22mg/l of 0,5 promille alcohol in uw bloed, spreekt men van alcoholintoxicatie.
De geldboete en het verval van uw rijbewijs worden bepaald door uw percentage in uw adem of bloed.

Bij dronkenschap stelt de politie vast aan uiterlijke kenmerken dat u de controle over uw daden achter het stuur verloren hebt. U hoeft hiervoor zelfs niet positief te blazen.
De rechter zal soeverein oordelen of u zich in staat van dronkenschap bevond op het ogenblik van de feiten en baseert zich hiervoor op pv van politie of verslag van geneesheer.

Wat indien de gevluchte bestuurder niet gevonden wordt?

Lichamelijke schade wordt vergoed door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De materiële schade niet, want dit zou een poort openzetten naar misbruik.

Wat indien u zelf het slachtoffer bent van vluchtmisdrijf?

Doe altijd aangifte bij de politie en meld het ongeval zo snel mogelijk bij uw verzekeringsmaatschappij. Wordt de bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde geïdentificeerd, kan u een regeling treffen via uw verzekering of kan u zich burgerlijke partij stellen.

Wat met jonge bestuurders die vluchtmisdrijf plegen?

Hebt u minder dan 2 jaar uw rijbewijs, dan krijgt uw altijd een rijverbod opgelegd en moet u opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen.

Wat indien u al eens veroordeeld werd voor vluchtmisdrijf?

Gebeurt dit binnen de 3 jaar, dan verdubbelt de geldboete en bij een tweede herhaling nogmaals.
De eventuele gevangenisstraf ligt tussen 1 maand en 4 jaar en zelfs tot 8 jaar bij een tweede herhaling

Welke straf volgt er bij een dodelijk ongeval?

Wanneer er dodelijke slachtoffers vallen, verhogen de straffen.

 • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar
 • en/of een geldboete van € 3.200 tot € 40.000
 • en een verplicht rijverbod van min. 3 maanden

De rechter kan u ook veroordelen voor onopzettelijke doodslag.
De straf en/of geldboete komen bovenop de straf voor vlucht.

Welke straf volgt er bij letselschade?

De straffen worden zwaarder wanneer u zich onttrekt aan de wettelijke vaststellingen bij een ongeval met lichamelijke schade.

U riskeert

 • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar
 • en/of een geldboete van € 3.200 tot € 40.000
 • en een verplicht rijverbod van min. 3 maanden

Ook een veroordeling voor onopzettelijke slagen en verwondingen komt vaak voor.
Daarvoor riskeert u een extra gevangenisstraf en geldboete bovenop uw straf bij vluchtmisdrijf.

Welke straf volgt er bij stoffelijke of materiële schade?

 • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar
 • en/of een geldboete van € 3.200 tot € 8.000
 • en/of een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar 

 

Wanneer pleegt u vluchtmisdrijf?

Indien u betrokken bent bij een ongeval en u verlaat de plaats van de feiten voordat de politie de nodige vaststellingen doet, pleegt u vluchtmisdrijf. Of u nu schuldig bent of niet en ook als voetganger of als fietser. De feiten moeten zich wel voordoen op een openbare plaats. Een kaartje achterlaten met uw naam en telefoonnummer is totaal irrelevant.
Bij stoffelijke schade kan u zo wel voorkomen dat er een aangifte wordt gedaan en kan de schade in der minne geregeld worden.

In geval van vluchtmisdrijf zal het parket altijd dagvaarden.

Ik reed met een voertuig dat niet verzekerd was. Wat nu?

Iedere eigenaar van een voertuig is verplicht om dit voertuig te verzekeren. Zonder geldige verzekering mag uw voertuig zich niet op de openbare weg begeven.
U loopt niet alleen een fikse geldboete op, bij schade loopt u het risico om persoonlijk in te staan voor de geleden schade aan de tegenpartij.
Zonder advocaat kan deze schadevergoeding enorme proporties aannemen.

Schending van de verzekeringsplicht is een zware overtreding en de straffen zijn navenant. 

 • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden
 • en/of een geldboete van € 800 tot € 8.000
 • en een verplicht rijverbod van min. 8 dagen of een verbeurdverklaring

Uw voertuig kan ook nog in beslag genomen worden of de politie neemt beslag op uw kentekenplaten.

Ik reed met een voertuig zonder keuringsbewijs. Wat nu?

Elk voertuig ouder dan 4 jaar moet elk jaar naar de periodieke keuring. Als eigenaar van het voertuig moet u zich uit eigen beweging naar de keuringsdienst begeven.
Het keuringsbewijs moet steeds bij de boorddocumenten zitten en moet u te allen tijde kunnen voorleggen.

De kans is groot dat u hiervoor gedagvaard wordt door de politierechter en veroordeeld wordt voor een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van € 80 tot € 80.000 of één van beide straffen.

Ik reed door het oranje licht. Wat nu?

Door het oranje licht rijden is enkel toegelaten wanneer u zo dicht genaderd bent, dat u niet meer op een veilige wijze kan stoppen.
U riskeert een geldboete van € 160 tot € 2.000.

Welke straf hangt u boven het hoofd bij het negeren van het rode licht?

Het negeren van een rood licht is een ernstige verkeersovertreding. Roodlichtcamera’s zorgen dat je veel minder de dans ontspringt. De bewijzen zijn er.
Een advocaat kan helpen bij een betwisting en verzachtende omstandigheden pleiten.

Het parket beslist wie vervolgd wordt en wie enkel een minnelijke schikking krijgt. Ze nemen een beslissing op basis van het aantal seconden dat het al rood was, met de leeftijd, het strafregister… Gebeurt de overtreding in combinatie met een ander misdrijf zoals dronkenschap of te snel rijden, dan ontvangt u bijna altijd een dagvaarding.
U riskeert

 • een boete van € 240 tot € 4.000
 • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

 

Wat als de maximum toegestane massa onder de assen overschreden wordt?

Studies hebben uitgewezen dat schade aan het wegdek hoofdzakelijk wordt veroorzaakt wanneer een as te zwaar beladen is.

Inbreuken op de maximum toegestane afmetingen (lengte, breedte of hoogte) worden bestraft met

 • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete 
 • € 400,00 tot € 40.000,00 bij een overlading met minder dan 500 kg
 • € 800,00 tot € 80.000,00 bij een overlading met 500 kg tot minder dan 1000 kg
 • € 1.400,00 tot € 160.000,00 bij een overlading met 1000 kg tot minder dan 1500 kg
 • € 2.000,00 tot € 240.000.00 bij een overlading met 1500 kg tot minder dan 2000 kg
 • € 2.800,00 tot € 320.000,00 bij een overlading met 2000 kg tot minder dan 2500 kg
 • € 4.000,00 tot € 400.000,00 bij een overlading met 2500 kg tot minder dan 3000 kg
 • € 6.000,00 tot € 600.000,00 bij een overlading met 3000 kg en meer

Indien de inbreuk op een gewestweg (N- weg en de A-weg) werd gepleegd betaalt u ook een bijdrage tot financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds.

 • € 200,00 bij een overlading met minder dan 500 kg
 • € 400,00 bij een overlading met 500 kg tot minder dan 1000 kg
 • € 700,00 bij een overlading met 1000 kg tot minder dan 1500 kg
 • € 1.000,00 bij een overlading met 1500 kg tot minder dan 2000 kg
 • € 1.400,00 bij een overlading met 2000 kg tot minder dan 2500 kg
 • € 2.000,00 bij een overlading met 2500 kg tot minder dan 3000 kg
 • € 3.000,00 bij een overlading met 3000 kg en meer

Wat als u de maximale toegestane afmetingen overschrijdt?

Inbreuken op de maximum toegestane afmetingen (lengte, breedte of hoogte) worden bestraft met

 • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete 
 • geldboete van € 80 tot  € 8000 bij overschrijding maximaal toegestane afmetingen met minder dan 20cm
 • geldboete van € 400 tot  € 40.000 bij overschrijding maximaal toegestane afmetingen met 20cm tot minder dan 50 cm
 • geldboete van € 800 tot  € 80.000 bij overschrijding maximaal toegestane afmetingen met 50 cm en meer

Bij schade aan het wegdek of de erin liggende kunstwerken verhoogt de geldboete van € 1.600 tot € 160.000 én betaalt u een forfaitair bedrag van € 800 als bijdrage tot de financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds.
Uiteraard is de schade aan het wegdek ook voor u.

Wat als uw voertuig de maximum toegelaten massa MTM overschrijdt?

Wanneer er geen schade aan het wegdek veroorzaakt riskeert u

 • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar 
 • een geldboete van € 400 tot € 40.000
 • of één van beide straffen

Bij schade aan het wegdek verhoogt de geldboete van € 1.600 tot € 160.000 én betaalt u een forfaitair bedrag van € 800 als bijdrage tot de financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds.
Uiteraard is de schade aan het wegdek ook voor u.

Wat is het Weigh in Motion-systeem?

Elk voertuig heeft beperkingen op vlak van toegestane massa en toegestane afmetingen van de lading. Zich op de openbare weg begeven met een te zwaar geladen voertuig is gevaarlijk en kan het wegdek schaden.

Vrachtwagens kunnen nu gewogen worden wanneer ze op bepaalde plaatsen op de openbare weg voorbijrijden. Vroeger kon dit enkel op een asweeginstallatie  of weegbrug.
De pakkans op overlading is dus groter.

Wat als ik toch met de wagen rijd wanneer mijn rijbewijs is ingetrokken en ik word gecontroleerd?

Dan zullen de straffen verzwaard worden.

 • gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar
 • en/of geldboete van € 1.600 tot € 16.000
 • en verval van het recht tot besturen motorvoertuig voor een duur van ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of zelfs levenslang

 

Wat is de basissanctie wanneer ik rijd zonder rijbewijs?

Indien u een voertuig bestuurt zonder houder van een rijbewijs vereist voor dat voertuig, wanneer u nog geen houder bent van een rijbewijs, indien u niet aan de medische vereisten beantwoordt gelden deze straffen

 • gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar
 • en/of geldboete van € 1.600 tot € 16.000

 

Wat wanneer ik een ongeval veroorzaak zonder geldig rijbewijs?

Dan wordt u uiteraard beboet en dan zal u ook aansprakelijk zijn voor de schade die u hebt veroorzaakt. Uw BA-verzekeraar zal de kosten aan de tegenpartij op u verhalen.
Bij letselschade kan dit aardig oplopen.

Ik word gecontroleerd en zie nu pas dat ik mijn rijbewijs niet op zak heb. Wat nu?

Een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs is verboden.Het rijbewijs moet geldig zijn in België, niet vervallen zijn en voor de categorie van het voertuig waarmee u rijdt. U moet het voertuig ook steeds kunnen tonen.

De bevoegde ambtenaar kan via een databank nagaan of u een geldig rijbewijs hebt. U kan wel veroordeeld worden tot een geldboete van € 80 tot € 4.000. Beging u een andere overtreding, dan kan uw rijbewijs alsnog ingetrokken worden.

Wat is een parkeerretributie?

Een parkeerretributie ontvangt u wanneer u niet of te weinig betaalt in een zone waar enkel betalend parkeren geldt of u legt geen parkeerschijf of bewonerskaart. Deze retributie wordt meestal uitgeschreven door de stad of gemeente of het privébedrijf dat zij hiervoor hebben ingeschakeld.

Niet betalen zal nooit tot een strafrechtelijke veroordeling leiden. Wel kan een deurwaarder ingeschakeld worden en u kan ook nog een procedure voor de vrederechter opstarten. Weet dat deze zaken u vaak meer kosten dan de retributie te betalen.

Wanneer riskeert u een parkeerboete?

U riskeert een parkeerboete wanneer u uw voertuig foutief parkeert.

Dit gaat over parkeren of stilstaan op een plaats waar dit verboden is omdat dit een gevaar kan betekenen voor de andere weggebruikers
Enkele voorbeelden: parkeren op trottoirs, fietspaden, oversteekplaatsen, naast onderbroken gele lijn, op plaats voor gehandicapten, op minder dan 20 m van de verkeerslichten of kruispunten …

U ontvangt meestal eerst een voorstel tot minnelijk schikking. Gaat u niet akkoord dan volgt een dagvaarding en dan kan de boete oplopen van € 160 tot € 2.000 én kan u ook een rijverbod krijgen van min. 8 dagen. Uiteraard kan u de vaststelling ook betwisten. Daarvoor neemt u best een advocaat onder de arm.

Hoe kan u uw rijbewijs terugkrijgen na een opgelegde ongeschiktheid tot sturen? (art 42)

Een verval tot sturen wegens lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid is een beveiligingsmaatregel. Het is geen straf. Daarom kan u hiervoor ook niet in beroep gaan.
De duur van het verval hangt af van het toxicologisch onderzoek. Pas na een periode van 6 maanden na de uitspraak van het vonnis kan u een herziening aanvragen.
Wordt dit verzoek afgewezen, dan kan u pas 6 maanden later een nieuw verzoek indienen. Daarom is het belangrijk om u door een gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan in dit verzoek.

Wat betekent verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid? (art 42)

Dit verval tot sturen wordt frequent uitgesproken door rechters wanneer er sprake is van overmatig alcohol- of druggebruik.
Indien de rechter een vermoeden heeft van een alcohol-of drugproblematiek kan hij een toxicologische haaranalyse bevelen. Het resultaat van dit onderzoek geeft weer of er een duurzaam probleem is of niet.

Tegen wanneer moet u uw rijbewijs inleveren?

Na de kennisgeving hebt u 4 werkdagen om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank waar u veroordeeld bent. U kan dit ook door een derde laten doen.

Doet u dit niet binnen deze termijn dan riskeert u een extra geldboete van € 1.600 tot € 16.000 en/of
een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Wanneer gaat uw rijverbod na uitspraak door politierechter in?

Elke verval als straf gaat 5 werkdagen na de kennisgeving door het openbaar ministerie in.
De kennisgeving gebeurt door de politie.

Wat kan een rechter vragen vooraleer u uw rijbewijs terugkrijgt?

 

  • een theoretisch examen
  • een praktisch rijexamen
  • een geneeskundig onderzoek
  • een psychologisch onderzoek
  • een specifieke opleiding bepaald door de Koning

Wanneer u gedagvaard wordt, is bijstand van een advocaat aangeraden. Die kan minder zware straffen en minder ingrijpende modaliteiten verkrijgen.

Welke variaties bestaan er op het rijverbod?

Bij een verkeersovertreding met dagvaarding riskeert u een rijverbod.
Soms omdat het strafwetboek dit voorschrijft, soms omdat de rechter dit bepaalt.

Een rijverbod hoeft niet altijd 24/7 geldig te zijn. Soms spreekt de rechter een weekendverbod uit, of een verbod tot rijden met een bepaalde categorie voertuigen of legt hij een alcoholslot op.