NL FR
Menu

Soorten aannemingen tegen vaste prijs

  1. Aanneming tegen volstrekt vaste prijs

Aanneming tegen volstrekt vaste prijs impliceert dat de aannemer zicht er toe verbindt om een overeengekomen werk volledig uit te voeren tegen een vooraf bepaalde vaste en onveranderlijke som.

Het spreekt voor zich dat dit gunstig is voor de opdrachtgever, dewelke op voorhand perfect weet hoeveel een project zal kosten. De aannemer van zijn kant draagt alle risico’s (prijsbewegingen, rekenfouten, moeilijkheden bij de uitvoeringen, verkeerde inschatting van de werkelijke omvang van de werken enz). Dergelijke contracten kunnen dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor de aannemer (bv. naar noodzakelijke werken die initieel niet werden voorzien), maar geven de opdrachtgever dan weer veel meer zekerheid.

Het is echter niet uitgesloten dat tussen partijen in de overeenkomst een herzieningsclausule wordt bedongen. Een herzieningsclausule wordt niet als strijdig met het principe van een vaste prijsbepaling aanzien.

Een heel belangrijk artikel in het geval van aanneming tegen volstrekt vaste prijs is artikel 1793 BW (infra).

De aanneming tegen vaste prijs is eerder de uitzondering in geval van aannemingswerken.

Conclusie: vooraf vaste en onveranderlijke prijs, aannemer alle risico’s.

 2.   Aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs

Aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs is een variatie op de aanneming tegen vaste prijs.

Deze manier zorgt ervoor dat de opdrachtgever zonder het sluiten van een nieuwe overeenkomst eenzijdige wijzigingen kan aanbrengen aan de oorspronkelijke overeenkomst. De veranderingen en de meer- of minderwerken worden hierbij volgens een prijslijst verrekend. De aannemer draagt met andere woorden niet de risico’s met betrekking tot de onvoorziene werken.

Conclusie: opdrachtgever eenzijdig wijzigingsrecht, aannemer ‘enkel’ risico’s m.b.t. de voorziene werken.

3. Gemengde aanneming

Bij gemengde aanneming worden onder bepaalde posten een voorbehoud van bijbetaling door de opdrachtgever gemaakt waar met ‘vermoedelijke hoeveelheden’ wordt gewerkt. Met andere woorden zal de opdrachtgever de meerkost dienen te dragen indien vermoedelijke hoeveelheden worden overschreden.

Een nagenoeg correcte inschatting is hierbij wel aangewezen.

Conclusie: voorbehoud bijbetaling voor posten met vermoedelijke hoeveelheden, risico vnl. bij aannemer.

Share dit nieuwsbericht