Aanpak

De 3 Advocaten gaat samen met u op zoek naar de meest adequate en efficiënte werkwijze in uw zaak.  Elk dossier vereist een aanpak op maat.

Tijdens een eerste consultatie zoeken wij in samenspraak met de cliënt de meest geschikte aanpak uit. Die is afhankelijk van tal van factoren zoals de complexiteit van het dossier, de persoonlijke voorkeur van de cliënt, de onderlinge verhoudingen, de voorgeschiedenis tussen twee partijen…

Ons kantoor kan u bijstaan in het kader van minnelijke onderhandelingen, de opmaak van een overeenkomst,…  

Ook voor geschillen voor de rechtbank staan wij u op een kwalitatieve en deskundige wijze bij. De 3 Advocaten houdt van juridische uitdagingen en out of the box te denken.

Vragen en antwoorden

Er zijn verschillende samenlevingsvormen: het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Elk stelsel heeft zijn voor- en nadelen. Het is dan ook uiterst belangrijk om met kennis van zaken voor de samenlevingsvorm te opteren die het best aansluit bij uw noden en wensen als partners. De 3 Advocaten beschikt over de nodige expertise teneinde u gericht te adviseren.

Het beëindigen van een relatie is afhankelijk van de samenlevingsvorm die geldt tussen de partners. Elk stelsel brengt verschillende manieren met zich mee om de relatie te beëindigen. Daarnaast heeft de gekozen samenlevingsvorm ook een impact op de gevolgen van de breuk. Een relatiebreuk is een emotioneel moeilijke periode, waarbij De 3 Advocaten u kan begeleiden en juridisch bijstaan, teneinde te vermijden dat emoties van rancune, spijt,… uw raadgever worden.

Na het beëindigen van een relatie kunnen, afhankelijk van de samenlevingsvorm, verschillende voorlopige maatregelen worden gevorderd en bevolen door de Familierechtbank. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de persoon en goederen van de partners enerzijds (opschorting samenwoningsverplichting in geval van een huwelijk, een vervreemdingsverbod voor de goederen, afsplitsing van de schulden, voorlopig gebruik van bepaalde goederen,…). Deze maatregelen zijn beperkt in de tijd en in de wet enkel voorzien zijn voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Hebben de maatregelen betrekking op de kinderen (dergelijke maatregelen kunnen zowel door echtgenoten, wettelijk samenwonenden als feitelijk samenwonende partners worden gevorderd voor de familierechtbank), dan blijven die geldig tot op het moment van de meerderjarigheid of het ogenblik dat de opleiding werd voltooid. Aangezien dit vaak een emotioneel geladen periode is voor partijen, is het aangewezen een raadsman onder de arm te nemen die u bijstaat met oog op het bekomen van geschikte maatregelen.

Indien er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) of een door een minderjarige gepleegd als misdrijf omschreven feit (MOF), wordt de jeugdrechtbank gevat door het parket. Een VOS is een situatie waarbij de ontwikkelingskansen van het kind ernstig in het gedrang komen doordat zijn of haar integriteit niet gevrijwaard wordt. Er is sprake van een MOF wanneer een minderjarige een misdrijf pleegt. In dit geval zal de minderjarige niet voor de strafrechter moeten verschijnen maar wel voor de jeugdrechter. De jeugdrechter beveelt geen straffen maar maatregelen/reacties. De 3 Advocaten zijn bijzonder onderlegd in het Jeugdrecht. Onze advocaten zijn dagelijks te vinden op de jeugdrechtbank waarbij zij steeds in het hoogste belang van de minderjarige handelen.

Afstamming is de juridische band tussen een kind en zijn ouders op grond van de door de wet bepaalde regels. De juridische afstamming is niet noodzakelijk gelijk aan de biologische afstamming. De afstamming wordt langs moeders- en vaderszijde op verschillenden wijzen vastgesteld. De 3 Advocaten is gespecialiseerd in het afstammingrecht.

Het Burgerlijk Wetboek regelt de erfopvolging. Wanneer iemand overlijdt, wijst de wet diens erfgenamen aan. Naast de wettelijk vastgelegde regels, heeft iedereen enige vrijheid om zijn nalatenschap te regelen door het opstellen van een testament, huwelijks- of samenlevingscontract of schenkingen. Onze advocaten begeleiden u bij het regelen van uw nalatenschap en in de contacten met de notaris

Het bewind is een beschermingsmaatregel voor meerderjarige personen die wegens hun fysieke en/of mentale gezondheidstoestand niet in staat zijn hun belangen zelfstandig te behartigen. Om de meerderjarige persoon te beschermen wordt een bewindvoerder aangesteld die de beschermde persoon zal vertegenwoordigen en in diens belang zal handelen.

Een binnenlandse adoptie is de adoptie van een reeds in België verblijvend kind door een Belg. Het gaat bijvoorbeeld over de adoptie van het kind van uw partner, een kind uit uw familie … De 3 Advocaten beschikt over advocaten gespecialiseerd in het adoptierecht. Zij adviseren u graag omtrent welke vorm van adoptie het best op uw situatie is afgestemd.

Wat is een feitelijke samenwoning?

Een feitelijke samenwoning is een samenlevingsvorm die automatisch ontstaat van zodra personen op eenzelfde adres zijn gedomicilieerd. Een feitelijke samenwoning vereist geen affectieve relatie tussen de samenwonenden. Ook broer en zus, vrienden,… kunnen als feitelijk samenwonenden worden beschouwd.

De feitelijke samenwoning staat niet omschreven in ons Burgerlijk Wetboek.

De feitelijke samenwoning creëert noch rechten, noch plichten tussen samenwonenden (geen erfrecht, geen bijstandsverplichting, geen samenwoningsplicht…).

Soms is dit de uitdrukkelijke wens van de samenwonende partners, omwille van het feit dat zij geen ‘officiële’ band willen creëren. Veel samenwonende partners, die geen huwelijk noch een wettelijke samenwoning afsluiten, zijn zich evenwel niet bewust van het feit dat zij geen enkele wettelijke bescherming genieten als feitelijk samenwonenden.  

Feitelijk samenwonenden vallen terug op de algemene beginselen van het Burgerlijk Wetboek, met alle gevolgen van dien.

Een voorbeeld.
Twee samenwonende partners beslissen om gezamenlijk een huis aan te kopen en de ene partner heeft meer in deze woning geïnvesteerd dan de andere.
In geval van een breuk kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen voor de partner die meer heeft ingebracht, omdat er geen vermogensstelsel van toepassing is.  Men valt dan terug op de algemene rechtsbeginselen, die overigens fluctueren in functie van de rechtspraak.

In dat opzicht kan het aangewezen zijn om samen met uw partner een samenlevingscontract op te stellen, zodat onderling één en ander op voorhand wordt geregeld.

Hoe kan een advocaat helpen bij het aangaan van een wettelijke samenwoning?

Een wettelijke samenwoning kan eenvoudig worden aangegaan door het afleggen van een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit houdt in dat de rechten en plichten rond de wettelijke samenwoning tussen de partners, zoals dit staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek, zal gelden.
Het is ook mogelijk om een samenlevingsovereenkomst te sluiten, waarbij de samenwonende partners zelf beslissen welke rechtsregels zij wensen toe te passen, weg te laten, uit te breiden …

Om eventuele problemen in de toekomst te vermijden, is het dan ook van belang dat deze overeenkomst juridisch correct en volledig is opgesteld. Voorkomen is beter dan genezen.

Het is steeds aangewezen om geïnformeerd dergelijk engagement met uw partner aan te gaan.

Wat is een wettelijke samenwoning en hoe gaat u dit aan?

De wettelijke samenwoning, ook wel geregistreerd partnerschap genoemd, biedt aan koppels de mogelijkheid om hun relatie ‘hechter te maken’ door het laten registreren van de relatie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning is – net als het huwelijk – geregeld in ons Burgerlijk Wetboek en kan als een mini-huwelijk worden beschouwd.

Het aangaan van een wettelijke samenwoning impliceert, net als voor gehuwden, bepaalde rechten en plichten zoals 

 • beperkt erfrecht
 • bijdrageplicht in de lasten van de samenwoning
 • bescherming van de gezinswoning
 • mogelijkheid tot verzoeken van voorlopige maatregelen

Tussen wettelijk samenwonenden geldt ook een beperkt vermogensstelsel, een stelsel van onverdeeldheid, voor wat betreft de goederen waarvan één van beide partners de exclusieve eigendom kan bewijzen. Een factuur is meestal voldoende.

De wettelijke samenwoning biedt op deze manier ook een vorm van zekerheid en bescherming tussen partners.

Waarom kiezen voor een huwelijk?

Het huwelijk creëert op relationeel vlak een diepgaande band tussen twee partners. Daarnaast is het huwelijk een samenlevingsvorm die aan echtgenoten de meeste zekerheid biedt omdat deze juridisch het meest is omkaderd in onze wetgeving. Het huwelijk brengt enerzijds voor de echtgenoten veel rechten en plichten met zich mee, anderzijds biedt dit aan de echtgenoten een ruime bescherming, vooral op financieel vlak.

Ik wil trouwen. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Door te huwen worden de echtgenoten onderworpen aan het primair huwelijksstelsel, bestaande uit verschillende rechten en plichten die zijn opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek en die gelden voor alle gehuwden. Dit gaat o.a. over plicht om samen te wonen, hulp- en bijstandsplicht, bescherming van de gezinswoning …

Daarnaast kan u vrij kiezen onder welk stelsel u wenst te huwen. Kiest u niet voor een huwelijkscontract, dan geldt het wettelijk stelsel, ook wel gemeenschap van aanwinsten genoemd.

Elk huwelijksvermogensstelsel heeft zijn voor- en nadelen. De keuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de voorkeur van beide echtgenoten.

Stap geïnformeerd in het huwelijksbootje door vooraf advies in te winnen.

Heb ik recht op een persoonlijke onderhoudsuitkering na mijn relatiebreuk?

Zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de echtscheiding kan persoonlijk onderhoudsgeld aan uw (ex-)echtgenoot verschuldigd zijn.

Tijdens het huwelijk en gedurende de echtscheidingsprocedure zijn de echtgenoten elkaar hulp en bijstand verschuldigd op basis waarvan de rechter kan beslissen dat een onderhoudsbijdrage moet worden betaald, zodat elk van beide echtgenoten dezelfde levenstandaard als tijdens het huwelijk kan blijven behouden.

Eenmaal de echtscheiding is uitgesproken, kan ook een onderhoudsbijdrage verschuldigd zijn voor zover u behoeftig bent. Deze is beperkt tot maximum de duur van het huwelijk. 

In geval van een wettelijke of feitelijke samenwoning bestaat niet zoiets als een hulpplicht tijdens de samenleving, noch wordt in een uitdrukkelijke grondslag voorzien voor wat betreft het recht op een onderhoudsuitkering na de breuk. Evenwel kan op andere juridische rechtsgronden worden teruggevallen.

De 3 Advocaten kan u hierin bijstaan, zodat u ontvangt waar u recht op heeft.

Kan in geval van een relatiebreuk één van beide echtgenoten/partners als ‘schuldige’ worden aangeduid en welke gevolgen heeft dit?

Sinds de wetswijziging in 2007 betreffende de hervorming van het echtscheidingsrecht is er een ‘schuldloze echtscheiding’.  Geen van beide partners kan dus worden verweten ‘schuld’ te hebben aan de relatiebreuk op basis waarvan de echtscheiding kan worden gevorderd.  

Wel is in ons recht een grond tot echtscheiding voorzien op basis van ‘bewezen feiten’ (zoals overspel,…). De echtscheiding die wordt uitgesproken op grond van dergelijke bewezen feiten (met alle wettelijke middelen) heeft evenwel geen enkele impact op de verdere gevolgen.

Dit kan er enkel en alleen toe leiden dat de (ex-)echtgenoot ten aanzien van wie een zware fout wordt bewezen die de voortzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt (zoals overspel) en die als behoeftige echtgenoot een verzoek tot uitkering aan de Rechtbank richt, geen aanspraak maken op een persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding overeenkomstig art. 301 § 3 oud B.W.

Vraag tijdig raad bij uw raadsman, die kan u van in het begin bijstaat.

Ik woon samen met mijn partner en onze relatie loopt op de klippen. Wij zijn niet gehuwd of wettelijk samenwonend. Wat nu?

Het nadeel van een feitelijke samenwoning is dat dit op elk moment, zonder meer, kan worden beëindigd.

Vaak gebeurt het dat één van beide partners de woonst verlaat en de andere partner als verloren achterblijft. De gevolgen van een relatiebreuk zijn vaak groter dan verwacht.

In het geval er gemeenschappelijke kinderen of een gemeenschappelijke woning zijn, is het geen evidentie om deze zaken plotsklaps te regelen.

Niet alleen de breuk op zich, ook de gevolgen hiervan moeten integraal worden geregeld.

Enerzijds dringt zich een regeling op betreffende de kinderen (domicilie, verblijf, onderhoudsgeld, kinderbijslag, kosten,..), anderzijds moet één en ander geregeld worden betreffende de woonst, verdeling van de onverdeelde goederen, de betaling van de lening,…

Wat als mijn partner niet wilt scheiden?

De wettelijke samenwoning kan op vier wijzen worden beëindigd

 • door een eenzijdige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • op basis van een onderling akkoord met een gezamenlijke verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • door het aangaan van een nieuwe wettelijke samenwoning of een huwelijk
 • door het overlijden van één van beide wettelijk samenwonende partners

Uiteraard zal het beëindigen van de wettelijke samenwoning ook een impact hebben op uw financiële situatie. Ook dringt zich een regeling op betreffende eventuele gemeenschappelijke kinderen.

De 3 Advocaten kan u met raad en daad bijstaan.

Wat kost een echtscheiding?

Het kostenplaatje verbonden aan uw echtscheiding is grotendeels afhankelijk van de manier waarop uw echtscheidingsprocedure wordt gevoerd. Een EOT zal uiteraard minder kosten met zich meebrengen dan een procedure.

Daarnaast spelen tal van factoren een rol, zoals de complexiteit van het dossier, of er gemeenschappelijke kinderen zijn …
Naast de kosten van uw advocaat, zijn er ook nog andere kosten die een echtscheiding met zich meebrengen, zoals kosten gerechtsdeurwaarder, rechtbank, notaris … 

De 3 Advocaten biedt haar cliënten op voorhand een overzicht van de kosten en tarieven. Gedurende het verloop van het dossier kan ook steeds een overzicht worden opgevraagd van de in tussentijd geleverde kosten en prestaties.

Ik wil scheiden. Wat moet ik doen en wat zijn mijn mogelijkheden?

In het Belgische recht zijn er twee grote pistes om uit de echt te scheiden.

De echtgenoten kunnen onderling een akkoord bereiken betreffende hun echtscheiding (EOT of echtscheiding onderlinge toestemming). Hierbij is het van cruciaal belang dat partijen een akkoord bereiken over alle aspecten. Het akkoord bestaat uit een regelingsakte en familierechtelijke overeenkomst.

De 3 Advocaten kan u bij de opmaak van een juridisch correcte en volledige echtscheidingsovereenkomst bijstaan. Zo kan u in de toekomst financieel en emotioneel leed vermijden. Met behulp van onze onderhandelingskennis kan voor u de meest interessante overeenkomst worden opgesteld met/zonder een persoonlijke onderhoudsuitkering, regeling voor uw woonst en kinderen…

Anderzijds kunnen gehuwden hun echtscheiding bekomen op basis van de onherstelbare ontwrichting (EOO of echtscheiding onherstelbare ontwrichting) van het huwelijk. De echtscheiding dient in dat geval te worden gevorderd voor de Familierechtbank.

Mogelijkheid 1
Geen van beide partijen kan als een schuldige voor de relatiebreuk door de rechtbank worden aangeduid. Wel kan door één van beide echtgenoten een feit worden bewezen, die tot de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk heeft geleid zoals overspel, drankprobleem…
Dit moet een recent feit zijn dat het samenleven definitief en onherroepelijk onmogelijk heeft gemaakt en waardoor de echtscheiding onmiddellijk dient te worden uitgesproken.

Dit is de snelste manier om uw echtscheiding te bekomen via de familierechtbank.

Mogelijkheid 2
Wanneer partijen meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven vanaf datum wijziging domicilie en beiden akkoord zijn om te scheiden, maar niet over de modaliteiten om te scheiden.

Mogelijkheid 3
Ook bij gebrek aan instemming door de andere echtgenoot om uit de echt te scheiden, kan éénieder scheiden na verloop van termijn van één jaar na datum feitelijke scheiding.
De 3 Advocaten gaat voor u op zoek naar een oplossing op maat en staat u met kennis en een gerichte aanpak bij tijdens de procedure voor de familierechtbank.
Een vechtscheiding dient zo veel mogelijk te worden vermeden.

Hoeveel moet mijn ex-partner bijdragen in de schoolkosten en hobbykosten van de kinderen?

De wet stelt dat beide ouders naar evenredigheid van hun middelen moeten instaan voor de kosten verbonden aan de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.  Deze kosten omvatten zowel de gewone als de buitengewone kosten. 

De gewone kosten worden geregeld door de onderhoudsbijdrage die de ene aan de andere ouder betaalt op vlak van dagelijkse onderhoud zoals eten, vervoer, huisvesting, meubels, uitstappen, bezoeken huisarts, gewone schoolfacturen… 

De buitengewone kosten worden opgesomd in het K.B. van 22/04/2019 waarin naast een limitatieve omschrijving ook de modaliteiten van verrekening zijn opgenomen.
Het betreft in grote lijnen de uitzonderlijke (para)medische kosten, kosten verbonden aan de schoolse opleiding en kosten verbonden aan de ontplooiing en ontwikkeling van het kind. 
Hierin is ook bepaald dat voor bepaalde kosten een voorafgaand overleg/akkoord tussen de ouders noodzakelijk is. Er wordt tussen de ouders overeengekomen of door de familierechtbank bepaald wat de verdeelsleutel is van deze kosten tussen de ouders. Dit wordt op grond van de respectievelijke middelen zoals beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, maandelijkse woninglast … bepaald.

Wat als de andere ouder het onderhoudsgeld conform vonnis/arrest weigert te betalen?

Als een ouder pertinent weigert om het onderhoudsgeld conform een vonnis of arrest correct te betalen, kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om dit vonnis of arrest na te leven.  Er kan dan beslag worden gelegd op loon, goederen … 
Om het vonnis of arrest te kunnen uitvoeren via de gerechtsdeurwaarder, is het noodzakelijk over de uitvoerbare titel van het vonnis of arrest (i.e. grosse of ook wel uitgifte genoemd) te beschikken.  

De 3 Advocaten kan u hierin bijstaan voor een vlotte afhandeling.

Er dringt zich een schoolverandering voor mijn kind op. Wat als de andere ouder niet akkoord gaat?

In dit geval moet u tal van zaken voor ogen houden: om welke reden dient het kind van school te veranderen?  Is dit een persoonlijke wens van het kind, om een specifieke richting te kunnen volgen, omwille van verhuis van een ouder…?  Van groot belang is hoe dan ook dat het kind in zijn vertrouwde omgeving/regio kan blijven.  

Als dit een school is dat in dezelfde regio ligt, kan aan de andere ouder de vraag worden gesteld over schoolverandering.  Zolang er een gezamenlijk ouderlijk gezag is – hetgeen de norm is – dient over een schoolwijziging een gezamenlijk akkoord te bekomen. Zelfs al is er slechts een weekendverblijf bij de ene ouder voorzien en blijft het kind tijdens de schoolweken hoofdzakelijk bij de andere ouder.

Indien er geen akkoord tussen de ouders kan worden bereikt, zit er niets anders op dan het geschil voor te leggen aan de Familierechtbank om hierover te beslissen.  Het doet zich vaak voor dat dit op korte termijn dient te worden beslist, wanneer het schooljaar nadert. 
De 3 Advocaten kan u bijstaan om bij hoogdringendheid een procedure op te starten.  De Familierechtbank zal dan bij het nemen van haar beslissing rekening houden met tal van elementen, zoals hierboven vermeld.  Dit steeds in het belang van het kind.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind kiezen bij welke ouder hij/zij verblijft?

Als twee partijen onderling geen regeling over de kinderen kunnen treffen, moet de familierechtbank (opnieuw) worden gevat.  Zo gebeurt het regelmatig dat er een vonnis voorhanden is, maar dat naarmate de kinderen ouder worden zij zelf aangeven vaker bij de ene dan wel de andere ouder te willen verblijven.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden minderjarige kinderen door de familierechtbank uitgenodigd om te worden gehoord.  Dit betekent dat zij vrij kunnen kiezen of zij hier al dan niet op ingaan.  Evident kan het horen van de kinderen wel klaarheid op de zaak bieden, aangezien de familierechtbank steeds oordeelt in het belang van het kind.

Kinderen jongeren dan 12 jaar kunnen enkel worden gehoord op verzoek van één van de partijen.  De familierechter beslist dan naar eigen oordeel of dit gepast voorkomt.

Het verhoor van de kinderen kan een cruciale rol spelen in de procedure.  Dit betekent evenwel niet dat de familierechtbank steeds het verzoek van het kind zal inwilligen.  Aan de mening van het door de rechter gehoorde kind moet passend belang worden gehecht in overeenstemming met de leeftijd en de rijpheid van het kind (art. 12 IVRK).  De familierechtbank zal dan ook steeds het belang van het kind vooropstellen.

Meestal impliceert dit dat, hoe ouder het kind, hoe meer de familierechtbank rekening kan houden met de stem van het kind.  Dit wordt evenwel in elke situatie afzonderlijk beoordeeld.
 

Mijn kind(eren) is/zijn inmiddels meerderjarig. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage betalen?

Volgens art. 203 van het Oud Burgerlijk Wetboek moeten de ouders ‘naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind’.

Zolang uw kind geen eigen inkomen verwerft, is een onderhoudsbijdrage verschuldigd.

Ook dit heeft natuurlijk zijn grenzen. Toont het kind herhaaldelijk onvoldoende interesse en inzet aan tijdens zijn opleiding, kan aan de familierechtbank worden verzocht de onderhoudsbijdrageplicht te beëindigen.

Heb ik recht op een onderhoudsbijdrage/alimentatie voor de kinderen en hoeveel bedraagt die?

Een onderhoudsbijdrage zorgt voor een financieel evenwicht tussen de ouders voor de dagdagelijkse kosten voor de kinderen (kledij, voeding…).

Het recht op een onderhoudsuitkering en de omvang hiervan is afhankelijk van tal van factoren zoals verblijfsregeling, budgetmogelijkheden van elke ouder, omvang kinderbijslag …

Bij gebrek aan een minnelijk akkoord over de omvang van de te betalen onderhoudsbijdrage, moet een onderhoudsbijdrage worden gevorderd voor de familierechtbank, waarbij dient te worden getoetst aan alle parameters voorzien in de Wet.

De 3 Advocaten beschikt over de nodige kennis om u hierin bij te staan en een realistische onderhoudsbijdrage voor de kinderen te kunnen inschatten.

De regeling over de kinderen die mijn ex-partner en ik destijds zijn overeengekomen stemt niet meer overeen met de huidige situatie. Hoe kan ik dit wijzigen?

Wanneer u beiden akkoord gaat met de wijziging kan steeds een nieuwe overeenkomst worden opgesteld en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de bevoegde familierechtbank.
De 3 Advocaten kan u zowel bijstaan in het kader van de onderhandelingen, als bij de opmaak van deze overeenkomst en vervolgens de nodige formaliteiten vervullen.

Wanneer partijen niet-akkoord zijn, kan om een gewijzigde regeling worden verzocht bij de bevoegde familierechtbank, desgevallend op basis van de blijvende saisine. Vanzelfsprekend dienen de nieuwe elementen die een wijziging wettigen, in het verzoekschrift/de besluiten te worden geduid.

Een echtscheidingsovereenkomst (EOT) is het minst eenvoudig te wijzigen en is aan strengere voorwaarden onderworpen, aangezien dit een geheelakkoord betreft dat destijds met goedkeuring van beide partijen werd opgesteld.

Hebben beide ouders evenveel zeggenschap over de kinderen?

In de volksmond wordt de verblijfsregeling van de kinderen veelal verward met het ouderlijk gezag.

De verblijfsregeling bepaalt de omgangsregeling tussen de kinderen en hun respectievelijke ouders.
Het ouderlijk gezag heeft betrekking op de beslissingsmacht van de ouders over de persoon en het beheer over de goederen van hun minderjarige kinderen en staat los van de verblijfsregeling.

Het ouderlijk gezag wordt standaard door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend. Dit impliceert dat over belangrijke beslissingen zoals religie, communie, schoolkeuze… tussen ouders vooraf overleg dient te worden gepleegd en een akkoord dient te worden bekomen.

Slechts uitzonderlijk wordt het ouderlijk gezag aan één van beide ouders exclusief toegekend. Dit betekent dat de ouder die het ouderlijk gezag niet meer geniet, geen zeggenschap meer heeft over de kinderen. Dit betekent niet dat er geen omgangsrecht tussen laatstgenoemde en zijn/haar kinderen kan zijn.

Heeft mijn ex-partner het recht om de kinderen evenveel bij zich te hebben?

Een gelijkmatig gedeeld verblijf (co-ouderschap) is de regel.
Om hiervan te kunnen afwijken, moet voor de rechtbank worden aangetoond dat er sprake is van tegenindicaties die een gelijkmatig verdeeld verblijf verhinderen, zoals de jonge leeftijd van het kind, de afstand tussen de woonplaats van de ouders, alcoholgebruik door de andere ouder of andere zaken.

Let wel: in het kader van een algeheel akkoord kan vanzelfsprekend steeds een andere regeling worden overeengekomen.

Ik kocht samen met mijn ex-partner een woning. Wij waren niet gehuwd. Hoe gebeurt de verdeling?

Alles hangt af van de wijze waarop de aankoop is gebeurd, of er sprake is van een wettelijke of feitelijke samenwoonst,…

Vaak is aan de aankoop een hypothecair krediet verbonden, dat niet steeds door beide partners gelijk wordt  betaald.  Eén der partners heeft misschien een inbreng gedaan van fondsen, werkuren, een erfenis…

Al deze aspecten worden meegenomen in de vereffening-verdeling van de woning waarbij hetzij één van de ex-partners de woning overneemt, hetzij deze aan een derde wordt verkocht.

De 3 Advocaten overloopt met u op een duidelijk en transparante wijze waaraan u zich kan verwachten.

Hoelang duurt een vereffening verdeling?

Indien de ex-echtgenoten een akkoord kunnen treffen over de regeling van de roerende en de onroerende goederen en de schulden, wordt dit opgenomen in een vooraf aan de echtscheiding opgestelde EOT-akte. Deze wordt naderhand door de Familierechtbank bekrachtigd. 

Indien er geen akkoord is, stelt de Familierechtbank een notaris aan, die volgens de (procedure)regels van het Gerechtelijk Wetboek de vereffening-verdeling bewerkstelligt. 
Hoe snel dit gaat, hangt af van de omvang van het te verdelen actief en passief, van de regelingsbereidheid van partijen, hoeveel vergaderingen bij de notaris moeten worden belegd…  In elk geval duurt dit langer.

De 3 Advocaten staan u bij voor de opmaak van een EOT-akte, bij alle vergaderingen bij de notaris, bij het formuleren van uw vorderingen, en ook voor de Familierechtbank.

Ik wens de woning over te nemen. Heb ik het recht hiertoe en wat is een preferentieel overnamerecht?

Een preferentieel overnamerecht is in de wet enkel voorzien voor gehuwden.  Dit impliceert dat in geval van echtscheiding één van beide echtgenoten steeds de mogelijkheid heeft om bij voorrang de (gezins)woning (maar ook tweede verblijfplaats,…) en het daarbij horende huisraad te worden toegewezen.  Vanzelfsprekend moet de desbetreffende echtgenoot wel financieel in de mogelijkheid zijn om het aandeel van de ex-echtgenoot in de gezinswoning over te nemen.  

Het preferentieel overnamerecht is een doorloper van de bescherming van de gezinswoning tijdens het huwelijk overeenkomstig oud art. 215 B.W., maar is dus ruimer.

Dit recht geldt niet op een eigen goed van de partners, hetgeen ook logisch is, nu dergelijk goed niet moet worden vereffend-verdeeld.   Het moet gaan over een gemeenschapsgoed (beter: postcommunautair onverdeeld goed), dan wel over een onverdeeld goed.

Het recht om bij voorrang de (gezins)woning toegewezen te krijgen, moet worden uitgeoefend in het kader van de vereffening-verdeling en moet worden onderscheiden van de voorlopige maatregel tot afzonderlijke verblijfplaats waarbij aan één van beide ex-echtgenoten wordt toegestaan om verder in de gezinswoning te verblijven.
De 3 Advocaten kan u met kennis van zaken bijstaan in (gecompliceerde) vereffening-verdelingsprocedures en u wijzen op uw rechten.

 

Mijn partner wenst te scheiden/onze relatie te beëindigen. Hoe zit het met mijn financiële situatie na een relatiebreuk?

Velen stellen zich de vraag wat er hen financieel te wachten staat in geval van een breuk.
Wat met de gezinswoning?  Wat met de erfenissen die u ontving voor/tijdens het huwelijk?  Wie betaalt verder de leningen? …

Dit is voornamelijk afhankelijk van de samenlevingsvorm waarvoor u heeft gekozen.

In het geval van een echtscheidingsovereenkomst (EOT) moeten alle zaken over de goederen worden vereffend/verdeeld in de overeenkomst (regelingsakte). Partijen moeten hierover een integraal akkoord bereikt hebben.

In het kader van een EOO zal door de Rechtbank in het echtscheidingsvonnis een notaris worden aangesteld, die gelast wordt met de bewerkingen van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel. De verdeling hiervan zal op zijn beurt weer afhankelijk zijn van het gekozen huwelijksstelsel (gemeenschap van aanwinsten, scheiding van goederen enz.).
In afwachting van de vereffening-verdeling, zullen in tussentijd voor bepaalde zaken voorlopige maatregelen dienen te worden gevorderd voor de schulden, afbetaling lening, het voorlopig bezit goederen, verbod goederen te vervreemden …

Ook indien wettelijk samenwonende partners of feitelijk samenwonenden samen huisraad, een woning… hebben aangekocht, zal één en ander dienen te worden geregeld.De 3 Advocaten kan u met haar juridische specialisatie onder meer bijstaan tijdens de vergaderingen bij de notaris en andere te nemen initiatieven.

Ben ik aansprakelijk als mijn minderjarig kind voor de rechtbank moet verschijnen?

De wet bepaalt dat ouders (zelfs wanneer ze gescheiden zijn) vermoed worden aansprakelijk te zijn voor de fouten van hun minderjarige kinderen, tenzij ze kunnen bewijzen dat ze geen enkele fout in het toezicht of de opvoeding gemaakt hebben. 

Indien uw minderjarig kind bijgevolg schade heeft toegebracht aan een derde, zal u hiervoor financieel moeten opdraaien. Veelal kan hierbij beroep worden gedaan op de familiale verzekeraar van het gezin.

De minderjarige zelf kan met de ouders aansprakelijk worden gesteld, indien deze de ‘jaren des onderscheids’ heeft bereikt en zo over het nodige onderscheidingsvermogen beschikt. De beoordeling hiervan gebeurt casuïstisch, maar meestal wordt een leeftijdsgrens van 7 jaar gehanteerd.

De 3 Advocaten treedt zowel op als raadsman van de minderjarige als van de ouders.

Heeft de minderjarige recht op een advocaat?

De minderjarige heeft steeds recht op de bijstand van een raadsman. De advocaat wordt aangesteld om te handelen in het belang van de minderjarige.

Bijstand in het kader van jeugdzaken vereist dat de advocaat een bijzondere opleiding jeugdrecht heeft genoten. De 3 Advocaten beschikt over gedreven jeugdadvocaten.

Welke jeugdrechtbank is bevoegd voor VOS en MOF procedures?

Het is de jeugdrechtbank van de verblijfplaats van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige of, in geval van gezamenlijke uitoefening door gescheiden ouders, de verblijfplaats van de ouder bij wie de minderjarige gewoonlijk verblijft, die bevoegd is om kennis te nemen van VOS en MOF procedures.

Wat is uithandengeving?

De jeugdrechtbank kan beslissen om een minderjarige uit handen te geven.

Ingevolge de uithandengeving zal de minderjarige niet langer gesanctioneerd worden door de jeugdrechtbank maar als volwassene worden berecht.

De jeugdrechter kan slechts onder de volgende strikte voorwaarden tot uithandengeving overgaan :

 • De minderjarige dient op het ogenblik van het als misdrijf omschreven feit ouder te zijn dan 16 jaar
 • Uit het dossier van de minderjarige moet blijken dat een maatregel als reactie op het jeugddelict of een plaatsing in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een gemeenschapsinstelling niet meer geschikt is
 • De jeugdrechter kan de minderjarige enkel uithandengeven bij een met reden omklede beslissing genomen na dagvaarding van de minderjarige en zijn ouders door het openbaar ministerie
 • Tot slot moet ook de ernst van het misdrijf in acht genomen worden.

Wat is ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag is het geheel van rechten die de ouders ten aanzien van de persoon en de goederen van hun minderjarige kinderen kunnen laten gelden om de verplichtingen waartoe ze als ouder gehouden zijn te kunnen vervullen en is het gevolg van de afstamming tussen ouders en hun kinderen.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het gezag over de persoon en het gezag over het vermogen van de minderjarige kinderen.

1. Gezag over de persoon

Het ouderlijk gezag over de persoon van het minderjarig kind wordt in principe door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, ongeacht of deze nog samenleven of niet. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de bevoegde familierechtbank de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend aan één ouder toekennen.
In geval van gezamenlijk ouderlijk gezag wordt elke ouder, ten opzichte van derden, geacht te handelen met de instemming van de andere ouder wanneer hij een handeling stelt die met het gezag verband houdt. Het vermoeden van instemming kan door de andere ouder evenwel worden weerlegd.
Het kind blijft onder het gezag van zijn ouders staan tot aan zijn meerderjarigheid of ontvoogding.

2. Gezag over de goederen

Ouders oefenen het gezag uit over het vermogen van hun minderjarige kinderen. De uitoefening van dit recht, volgt de regeling over het gezag over de persoon van de minderjarige.
Het beheer van de goederen omvat het stellen van daden van beheer en daden van beschikking.

Wat zijn de gevolgen van de vaststelling van afstamming?

Ongeacht de wijze waarop de afstamming werd vastgesteld, ontstaan er wederzijdse rechten en plichten tussen de ouders en hun kinderen:

 • de kinderen dragen de familienaam van hun ouders
 • de kinderen vallen onder het ouderlijk gezag van hun ouders
 • de kinderen kunnen erven van hun ouders
 • de ouders zijn verplicht hun kinderen te onderhouden en te ondersteunen

Hoe kan de afstamming worden betwist langs vaderszijde?

Het vaderschap kan worden op verschillende wijzen worden betwist, afhankelijk van de vorm waarop de afstamming tot stand kwam. De betwistingen zullen slechts ontvankelijk zijn indien het kind geen bezit van staat heeft ten aanzien van de vader.

 1. Het vermoeden van vaderschapHet vermoeden van vaderschap kan rechtstreeks worden betwist door middel van een gerechtelijke procedure. Onrechtstreeks kan het vaderschap worden aangevochten via de betwisting van het moederschap dat de toepassing van de vaderschapsregel tot gevolg had. Het vaderschap kan worden betwist door de moeder, de echtgenoot, het kind en de beweerde vader. De onderscheiden titularissen beschikken over onderscheiden termijnen.

  De moeder van het kind beschikt over een termijn van 1 jaar na de geboorte kan het kind.
  De echtgenoot van de moeder moet zijn vordering instellen binnen een termijn van 1 jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is.
  Het kind kan een vordering tot betwisting van het vaderschap instellen ten vroegste op de dag waarop het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en ten laatste op de dag waarop het de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt of binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot van diens moeder niet zijn vader is.
  De vordering van de beweerde biologische vader moet ingesteld worden binnen het jaar na de ontdekking dat zij zelf de biologische vader van het kind is.

 2. De erkenningDe erkenning kan in rechte worden betwist door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het biologisch vaderschap opeist.

  De vordering van de moeder moet ingesteld worden binnen 1 jaar nadat zij heeft ontdekt dat de erkenner niet de vader van het kind is.
  De vordering van het kind kan op zijn vroegst worden ingesteld indien het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en ten laatste op de dag waarop het kind 22 jaar wordt of binnen het jaar na de ontdekking dat het erkenner niet zijn vader is.
  De erkenner kan zijn vaderschap betwisten binnen een termijn van 1 jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de biologische vader is van het kind. De erkenner zal ook moeten bewijzen dat zijn toestemming tot de erkenning was aangetast door een gebrek.
  De beweerde biologische vader verjaart na een termijn van 1 jaar na de ontdekking dat hij de vader is van het erkende kind.

 3. De gerechtelijke vaststellingEen rechterlijke beslissing over afstamming kan slechts worden betwist door derdenverzet in te stellen.

Hoe kan ik een kind erkennen?

De erkenning is een vrijwillige en eenzijdige rechtshandeling waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

De erkenning gebeurt door middel van een authentieke akte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris.

Om tot erkenning van een kind te kunnen overgaan heeft men deze wettelijk vereiste toestemmingen nodig:

 • De erkenning van een meerderjarig of ontvoogde minderjarig kind is enkel ontvankelijk indien het kind hier vooraf zijn toestemming geeft.
 • Indien het om een minderjarig kind zou gaan, is voorafgaandelijk de toestemming van de ouder ten aanzien van wie de afstamming reeds vaststaat vereist.
 • Wanneer het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, zal ook het kind vooraf zijn toestemming tot de erkenning moeten geven.

Hoe wordt afstamming langs vaderszijde vastgesteld?

Langs vaderszijde kan de afstamming op drie wijzen worden vastgesteld.

 1. Het vermoeden van vaderschap
  Het Burgerlijk Wetboek heeft een vermoeden van vaderschap ingevoerd. Het kind dat is geboren tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring ervan, heeft de echtgenoot van de moeder als vader.
  Buiten het huwelijk kan het vaderschap worden vastgesteld door middel van erkenning of bij vonnis.
 2. De erkenning
  Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van het vermoeden van vaderschap, kan de vader het kind erkennen.
 3. De gerechtelijke vaststelling
  De afstamming langs vaderszijde kan, indien het vaderschap niet vast staat door het vermoeden van vaderschap of erkenning, ook door de familierechtbank worden vastgesteld.

Hoe wordt de afstamming langs moederszijde vastgesteld?

Er zijn drie manieren waarop de afstamming langs moederszijde kan worden vastgesteld.

 1. De geboorteakte
  Het kind heeft als moeder de persoon die in de geboorteakte is vermeld. De afstamming langs moederszijde komt automatisch tot stand door de vermelding van haar naam in de geboorteakte. De moeder is altijd de vrouw die van het kind is bevallen.
 2. De erkenning
  In het uitzonderlijk geval dat de afstamming langs moederzijde niet vaststaat in de geboorteakte, kan zij worden vastgesteld door de erkenning door de moeder.
 3. De gerechtelijke vaststelling
  Indien de afstamming langs moederszijde niet vaststaat op basis van de geboorteakte en wanneer het kind niet erkend is, kan de afstamming langs moederszijde gerechtelijk worden vastgesteld voor de familierechtbank.

Kan ik mijn kind volledig onterven?

Als ouder kan u nooit uw kind volledig onterven.
Er bestaat voor de kinderen een reservatair erfrecht. De helft van uw nalatenschap komt sowieso toe aan uw kinderen samen (ongeacht met hoeveel ze zijn).  Zij beschikken over een wettelijke reserve (voorbehouden erfdeel), waar u als erflater niet anders kan over beschikken.  Enkel het andere deel (beschikbaar deel) kan vrij worden toebedeeld.

Als ouder kan u wel in een testament of door schenking méér toebedelen aan derden, maar hierbij bestaat het risico dat het kind een vordering instelt om dit minimum erfdeel toch te krijgen. 

 

Hoe en binnen welke termijn moet een aangifte van nalatenschap gebeuren?

Bij elk overlijden moet door de erfgenamen een melding worden gemaakt bij de fiscus van het (geraamde) vermogen van de overledene.  Op basis daarvan wordt de erfbelasting berekend.  Ook indien de overledene amper iets heeft nagelaten, moet aangifte worden gedaan, tenzij een vrijstelling wordt bekomen.

De aangifte kan online, of via een aangifteformulier gebeuren.  Hierbij moet u een aantal belangrijke gegevens en stukken over de overledene en zijn vermogen voegen.

Deze aangifte moet binnen 4 maanden na het overlijdengebeuren, toch in België. Bij laattijdige aangifte is een belastingverhoging verschuldigd. 

U kan als erfgenaam deze aangifte zelf invullen, maar meestal blijkt dit erg ingewikkeld.
De 3 Advocaten kan u bijstaan bij deze aangifte en u hiermee ontzorgen. 

Wat is de rol van een advocaat bij een erfenis?

Het is van belang tijdig stil te staan bij de verdeling van uw nalatenschap. Dit door u vooraleer u een schenking doet of een huwelijkscontract of testament opstelt, juridisch te laten adviseren. Zo vermijdt u heel wat (familiale) problemen bij het openvallen van de erfenis.

De 3 Advocaten heeft een grondige specialisatie in het erfrecht en een uitgebreide praktijkervaring. Naast een notaris, zijn onze advocaten dan ook de uitgewezen personen om u te begeleiden bij uw familiale vermogensplanning.

Ook na het openvallen van de nalatenschap bieden wij een meerwaarde bij het oplossen van erfrechtelijke geschillen.

Bestaat ook een beschermingsmechanisme zonder tussenkomst van de rechtbank?

Ja. U kan, op het ogenblik dat u nog wilsbekwaam bent, een zorgvolmacht opmaken die aanduidt wie voor het beheer van uw goederen en zelfs persoon zal instaan wanneer u daartoe zelf niet meer in staat zou zijn. Hiervoor is natuurlijk een groot vertrouwen nodig in de lasthebber. Een procedure is niet noodzakelijk. 

Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

De bewindvoerder wordt bij de aanvang, tijdens en op het einde van de bewindvoering gecontroleerd door de vrederechter. De bewindvoerder stelt een aanvangsverslag op, evenals jaarlijks een verslag over de financiële evolutie van het vermogen van de beschermde persoon. Op het einde van het bewind volgt een eindverslag. De bewindvoerder dient steeds rekenschap te geven voor al zijn verrichtingen.

Wat zijn de gevolgen van bewindvoering?

Van zodra de bewindvoerder is aangesteld, zal hij optreden in de plaats van de beschermde persoon. De beschermde persoon zal niet langer zelf handelingen kunnen stellen nopens diens persoon en/of diens goederen.
Er zijn een aantal zwaarwichtige handelingen die de bewindvoerder niet kan stellen, dan mits voorafgaande machtiging van de vrederechter.

Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

U kan de vrederechter verzoeken een specifiek persoon aan te stellen als bewindvoerder. De vrederechter zal in eerste instantie steeds opteren een familielid van de te beschermen persoon aan te stellen als bewindvoerder.
Indien niet om een specifieke persoon als bewindvoerder wordt verzocht of er tegenindicaties zijn om een familielid als bewindvoerder aan te stellen, zal de vrederechter een advocaat aanstellen als bewindvoerder.

Naast de bewindvoerder kan de vrederechter ook een vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel tussen de beschermde persoon en de bewindvoerder.

Welke procedure moet ik volgen?

Om een bewindvoerder aan te stellen moet u een verzoekschrift neerleggen bij het vredegerecht.

Het is de vrederechter die in elk dossier nagaat of de gevraagde beschermingsmaatregel opportuun is en wie als bewindvoerder wordt aangesteld.

Welke vormen van bewindvoering bestaan er?

Er bestaan twee onderscheiden vormen van bewindvoering. Deze kunnen gecombineerd worden.

1.Bewindvoering over de persoon

De bewindvoerder over de persoon vertegenwoordigt de beschermde persoon bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling met betrekking tot de persoon.
Onder handelingen met betrekking tot de persoon vallen onder meer het uitoefenen van ouderlijk gezag, het kiezen van een verblijfplaats, stemmen ..

2.Bewindvoering over de goederen

De bewindvoerder over de goederen beheert de goederen van de beschermde persoon zoals een goede huisvader en vertegenwoordigt de beschermde persoon bij het verrichten van rechts- of proceshandelingen met betrekking tot deze goederen.
Onder handelingen met betrekking tot de goederen vallen onder meer het aan- of verkopen van een goed, een lening aangaan, een schenking doen…

Wat zijn de gevolgen van een adoptie?

De gevolgen van de adoptie zijn verschillend naargelang het gaat over een volle dan wel een gewone adoptie.

1. Bij volle adoptie

Na adoptie zal de naam van de geadopteerde wijzigen. De geadopteerde zal vanaf de adoptie de naam van de adoptant dragen.

In geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden draagt de geadopteerde ofwel de naam van een van de adoptanten, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.
De partijen kunnen evenwel de rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, of in geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, door de naam van een van de adoptanten. De samenstelling van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de geadopteerde en één naam voor de adoptant(en).

Wanneer een minderjarige wordt geadopteerd, wordt het ouderlijk gezag uitgeoefend door de adoptant.
In geval van stiefouderadoptie zal het ouderlijk gezag gezamenlijk aan de adoptant en aan diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toekomen.
Hierdoor is de adoptant dan ook levensonderhoud verschuldigd aan de geadopteerde en zijn afstammelingen.
Tot slot zal de geadopteerde erven van de adoptant. Gezien alle banden met de oorspronkelijke familie worden verbroken, zal in geval van een volle adoptie, de geadopteerde niet langer erfgerechtigd zijn in zijn oorspronkelijke familie.

2. Bij gewone adoptie

De gevolgen van een gewone adoptie lopen gelijk met deze van de volle adoptie voor wat betreft de naamswijziging en het ouderlijk gezag.
De onderhoudsverplichting verschilt wat van deze bij volle adoptie. Niet alleen de adoptant maar ook de oorspronkelijke familie zal verplicht zijn bij te dragen in het onderhoud van de geadopteerde.
In geval van een gewone adoptie zal de geadopteerde zowel van diens oorspronkelijke familie als van de adoptant kunnen erven.

Kan ik een meerderjarige adopteren?

Een meerderjarige kan worden geadopteerd, waarbij enkel een gewone adoptie mogelijk is.

De geadopteerde meerderjarige zal altijd zijn toestemming voor de adoptie moeten geven.

Wiens toestemming heb ik nodig alvorens ik iemand kan adopteren?

De volgende personen moeten instemmen met de adoptie:

 • de adoptant
 • Het adoptiekind dat de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt
 • de biologische ouders allebei

wanneer de adoptant of de geadopteerde samenwoont of gehuwd is moet diens wettelijk samenwonende partner of echtgenoot toestemmen met de adoptie

Welke procedure moet ik volgen om iemand te adopteren?

De adoptieprocedure wordt gestart met een verzoekschrift dat wordt neergelegd bij de bevoegde Familierechtbank.

Van zodra de procedure is ingeleid, start het openbaar ministerie haar onderzoek. Indien men een minderjarige wenst te adopteren zal de rechtbank veelal een maatschappelijk onderzoek gelasten.

Op grond van de bovenstaande onderzoeken zal de rechtbank de geschiktheid van de adoptant beoordelen en een vonnis in die zin opstellen.

Tot slot wordt het vonnis aan de stad of gemeente toegezonden en overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat zijn de voorwaarden om tot adoptie te kunnen overgaan?

Een adoptie kan enkel plaatsvinden wanneer deze in het hoger belang is van de geadopteerde. Er wordt ook nagegaan of de adoptie niet tot nadeel is voor een andere persoon, bijvoorbeeld de kinderen van de adoptant, de oorspronkelijke ouders van het kind…

Bovendien moet u de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en moet u minstens 15 jaar ouder zijn dan de persoon die u wenst te adopteren.

Voor stiefouderadopties zijn lagere leeftijdgrenzen bepaald. U kan het kind van uw partner adopteren wanneer u minstens 18 jaar oud bent en minstens 10 jaar ouder bent dan het kind dat u wenst te adopteren.

Wat is stiefouderadoptie?

Stiefouderadoptie is een bijzondere vorm van adoptie. Hierbij gaat de adoptant over tot adoptie van het eigen kind van diens partner.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet voor stiefouderadoptie in soepelere leeftijdsvoorwaarden.

Welke vormen van adoptie bestaan er?

1. De volle adoptie

Bij een volle adoptie worden alle juridische banden tussen de geadopteerde en zijnoorspronkelijke familie verbroken. Het kind zal integraal gelijkgesteld worden met de (eventuele) eigen kinderen van de adoptant. Deze vorm van adoptie is enkel mogelijk voor minderjarige kinderen. De volle adoptie is tot slot onherroepelijk, hier kan niet meer op worden teruggekomen.

2. De gewone adoptie

Bij de gewone adoptie behoudt de geadopteerde diens juridische banden met zijn oorspronkelijke ouders. Deze vorm van adoptie is mogelijk bij zowel minderjarigen als meerderjarigen. De gewone adoptie kan, in tegenstelling tot de volle adoptie, herroepen worden.